Vinyl Planks & Tiles

Szczegółowe instrukcje

JAK ZAINSTALOWAĆ

Nasz Optimum podłogi winylu jest łatwy alternatywą, jeśli chcesz przykleić dół podłogi.
Tutaj można znaleźć pełną instrukcję osiągnięcia idealnego wyniku.

PRZYGOTOWANIE

> Step 1 - Zanim zaczniesz

Vinyl glue down installation

Przyklejane pokrycie podłogowe Pergo Optimum jest dostarczane wraz z instrukcjami w formie rysunkowej. Poniżej zamieszczono objaśnienia do ilustrowanych instrukcji, podzielone na trzy sekcje: przygotowanie, montaż i czyszczenie. Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi objaśnieniami, przyglądając się przy tym ilustracjom, których dotyczą. Zalecamy zakup wszystkich paneli potrzebnych do wykonania danej podłogi w ramach jednego zamówienia. Panele dostarczane w ramach kilku zamówień mogą się od siebie różnić. W celu zapewnienia pełnego objęcia gwarancją zaleca się stosowanie akcesoriów marki Pergo.

> Step 2 - Pozostaw podłogę do aklimatyzacji

Vinyl glue down installation

Produkty Pergo Optimum są dostępne w różnych rozmiarach i wzorach. Przed rozpoczęciem montażu należy się upewnić, czy dostarczone materiały podłogowe są zgodne z zamówieniem. Dobrze też zachować jedną z etykiet produktu wraz z rachunkiem/fakturą. Po otrzymaniu materiałów podłogowych należy je aklimatyzować w temperaturze pokojowej w zamkniętych, ułożonych poziomo opakowaniach. Należy je przechowywać w zamkniętych opakowaniach, ułożone obok siebie w normalnej temperaturze pokojowej (pomiędzy 18-25°C) przez co najmniej 48 godzin przed instalacją. Opakowań z produktem nie wolno przechowywać ustawionych w pionie, w zapylonym pomieszczeniu lub w zbyt wysokiej/niskiej temperaturze.

> Step 3 - Przygotuj podłoże

Vinyl glue down installation

Rodzaj podłoża, jego właściwości i przygotowanie w dużym stopniu wpływają na ostateczny rezultat montażu podłogi. Dlatego podłogi Pergo Optimum należy montować na jednolitym, solidnym, suchym i stabilnym samonośnym podłożu. Podłoże musi być gładkie i czyste (w tym wolne od plam z tłuszczu, smaru, środków chemicznych, itp.). Przed montażem konieczne jest usunięcie z podłoża wszystkich miękkich pokryć podłogowych, takich jak płytki winylowe, wykładzina dywanowa, korek itp. oraz odpadków. Jeśli podłoże wydaje się być nieodpowiednie do montażu podłogi Pergo Optimum, należy podjąć konieczne działania. Większość podłoży może wymagać gruntowania i poziomowania, gdyż nawet najmniejsze nierówności będą później widoczne na podłodze Pergo Vinyl.

> Step 4 - Wygładź krawędzie, ostre nierówności i spękania

Vinyl glue down installation

Całe podłoże należy starannie sprawdzić pod kątem nierówności przy pomocy liniału mierniczego o długości 2 m. Nierówności większe niż 2 mm na 2 metry należy wypoziomować poprzez piaskowanie lub użycie odpowiedniej masy samopoziomującej.

> Step 5 - Montaż na podłożach cementowych

Vinyl glue down installation

Nierówne podłoża zawsze wymagają wypoziomowania. Po użyciu masy samopoziomującej należy ją pozostawić do wyschnięcia i związania z podłożem zgodnie z instrukcją producenta, a dopiero następnie przystąpić do montażu podłogi. Należy zwrócić się o informacje do swojego sprzedawcy. Wszystkie podłoża cementowe muszą być suche (< 2,5 CM / 75% RH Tramex) zanim zostanie na nich zamontowana podłoga. Wykonując montaż na podłożu z desek należy zainstalować płytę pilśniową lub sklejkę z łączeniem na pióro i wpust, aby wyrównać powierzchnię. Należy się upewnić, czy deski są dobrze przykręcone, aby podłoże nie skrzypiało. Na podłodze z desek można również zastosować odpowiednią masę samopoziomującą. Należy zwrócić się o informacje do swojego sprzedawcy.

> Step 6 - Ogrzewanie podłogowe

Vinyl glue down installation

Podłogę Pergo Optimum można stosować w połączeniu z „niskotemperaturowym” ogrzewaniem podłogowym.
  • Dotyczy to systemów ogrzewania z elementami grzewczymi instalacji wodnej lub elektrycznej zatopionymi w podłodze. Pod podłogą Pergo Optimum NIE MOŻNA stosować folii grzewczej, systemu Pergo Quickheat ani podobnych systemów ogrzewania. Możliwe jest zastosowanie systemów podłogowych łączących funkcje ogrzewania w zimie i chłodzenia w lecie. Ogrzewanie podłogowe musi być zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta, przy zastosowaniu powszechnie przyjętych zasad i zaleceń. Przy montażu podłogi, podłoże musi być odpowiednio suche (maksymalnie 1,5% CM w przypadku jastrychu cementowego i 0,3% CM w przypadku cementu anhydrytowego). Można to osiągnąć, włączając uprzednio ogrzewanie podłogowe w sposób opisany poniżej. W przypadku nowego budynku, należy odczekać co najmniej 21 dni, zanim po wykonaniu jastrychu możliwe będzie uruchomienie ogrzewania. W przypadku wylania nowego jastrychu, należy postępować zgodnie z instrukcjami wykonawcy podłoża. W razie konieczności należy zwrócić się o przekazanie protokołu wykonania instalacji grzewczej. Podłoże musi spełniać odpowiednie wymogi i być przygotowane w opisany powyżej sposób. W razie potrzeby należy wyrównać nierówności metodą piaskowania.
  • Na co najmniej dwa tygodnie przed montażem podłogi Pergo Vinyl należy rozpocząć osuszanie podłoża za pomocą ogrzewania podłogowego. Należy stopniowo zwiększać temperaturę ogrzewania o maks. 5 stopni dziennie. Maksymalna temperatura na powierzchni pod podłogą Pergo Vinyl nie może przekraczać 28°C. Maksymalna temperatura gorącej wody przy wylocie z pieca grzewczego może wynosić do 45°C. Na początku i pod koniec okresu grzewczego należy ZAWSZE STOPNIOWO zwiększać/zmniejszać temperaturę ogrzewania. Temperatura pokojowa musi być ZAWSZE utrzymywana na poziomie 18-25°C.
  • Należy unikać nagromadzenia ciepła, wywołanego przez dywany czy chodniki ułożone na podłodze, lub też zbyt małą odległość pomiędzy podłogą a spodem mebli.
  • Wahania temperatur w ciągu pór roku mogą spowodować zmianę wymiarów produktu.
  • Aby przy korzystaniu z chłodzenia podłogowego uniknąć uszkodzenia podłogi, temperatura wody w systemie nie może zostać obniżona poniżej tak zwanej temperatury punktu rosy. Niższa temperatura spowoduje kondensację, co może wpłynąć negatywnie zarówno na stan podłoża, jak i podłogi Pergo Vinyl.
  • Termostatów w pomieszczeniu nie wolno ustawiać na wartość o 5°C niższą od temperatury pokojowej. Gdy na przykład temperatura pokojowa pomieszczenia wynosi 25°C, termostat nie może być ustawiony na temperaturę poniżej 20°C.
  • Obieg chłodniczy musi posiadać zabezpieczenie, zapobiegające spadkowi temperatury płynu chłodniczego poniżej poziomu 18-22°C. Jest to uzależnione od strefy klimatycznej, w jakiej podłoga jest montowana. W strefach, w których panuje wysoka wilgotność względna powietrza, minimalna temperatura to 22°C, natomiast w strefach o przeciętnej wilgotności i temperaturze, minimalna wartość może wynosić 18°C.
  • W razie nieprzestrzegania powyższych zaleceń, gwarancja na podłogę Pergo Optimum straci ważność.

 

> Step 7 - Usuń wszystkie luźne zanieczyszczenia

Vinyl glue down installation

Należy dokładnie oczyścić podłoże odkurzaczem, aby nie pozostały na nim żadne resztki gruzu.
MONTAŻ

> Step 8 - Przygotuj potrzebne narzędzia

Vinyl glue down installation

Podłogi Pergo Optimum są łatwe w instalacji i nie wymagają użycia żadnych kosztownych narzędzi specjalistycznych, z wyjątkiem ciężkiego wałka dociskowego. Potrzebna będzie miarka składana, ołówek, młotek, nożyk uniwersalny, kątownik stolarski oraz ewentualnie wiertarka i rękawice robocze. Do przyklejania podłogi potrzebny będzie klej Pergo Vinyl i kielnia A-2. Przed rozpoczęciem montażu należy się upewnić, że dostępne są wszystkie potrzebne narzędzia.

> Step 9 - Tnij ostrożnie

Vinyl glue down installation

Panele można łatwo przycinać przy pomocy nożyka uniwersalnego, układając je przy tym wzorem do góry i głęboko nacinając powierzchnię. Należy przełamać panel w sposób ukazany na ilustracji.

> Step 10 - Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń

Vinyl glue down installation

Przed zapakowaniem, każdy panel Pergo jest dokładnie sprawdzany pod kątem wszelkich wad. Jednak opakowania z panelami mogą zostać uszkodzone podczas transportu lub otwierania. Nie należy instalować paneli o uszkodzonej powierzchni lub krawędzi. Należy dokładnie sprawdzić każdy panel przed montażem i w jego trakcie, zapewniając przy tym dobre oświetlenie. Zamontowany panel uważa się za sprawdzony i zaakceptowany, dlatego nie podlega roszczeniom gwarancyjnym.

> Step 11 - Wykonaj dokładne pomiary

Vinyl glue down installation

Przed montażem należy dokładnie zmierzyć długość i szerokość pomieszczenia, aby zaplanować dokładne rozmieszczenie paneli i uzyskać najlepszy efekt. Jest to szczególnie ważne w przypadku instalacji płytek z dekorami. Należy zaznaczyć środek podłogi. Należy upewnić się, czy rząd przy ścianie nie będzie zbyt mały. Jeśli tak, można rozpocząć montaż od centralnej części podłogi, ale w niewielkiej odległości od jej środka. Preferowany jest montaż równoległy do kierunku padania światła.

> Step 12 - Dopasuj na sucho pierwszy rząd

Vinyl glue down installation

Należy ułożyć cały pierwszy rząd „na sucho” (bez klejenia). Należy ułożyć następny rząd, zachowując co najmniej 15 cm przesunięcia pomiędzy krótszymi bokami panelu. Nie zaleca się układania krótszych boków paneli w jednej linii, aby tworzyły równy wzór; należy układać je przypadkowo, aby uzyskać udany i naturalny efekt końcowy. Płytki Pergo Optimum należy montować w ułożeniu z przesunięciem na 1/2 płytki i z symetrycznym ułożeniem w pomieszczeniu. Zaleca się zachowanie odległości ok. 3 mm od ścian w przypadku podłoża z jastrychu pływającego lub anhydrytowego.

> Step 13 - Przyklej podłogę

Vinyl glue down installation

Należy zdjąć ułożone na sucho panele i nanieść na podłogę klej winylowy Pergo, na powierzchnię odpowiadającą szerokości dwóch pierwszych rzędów. Należy postępować zgodnie z instrukcjami na opakowaniu kleju Pergo.

> Step 14 - Zamontuj pierwsze dwa rzędy

Vinyl glue down installation

Należy przykleić dwa pierwsze rzędy paneli, zgodnie z linią początkową. Należy mocno docisnąć każdy z paneli, aby zapewnić idealną przyczepność do podłoża. Panele w rzędzie muszą być ułożone idealnie w linii prostej.

> Step 15 - Wymieszaj deski, aby powstał ciekawy wzór

Vinyl glue down installation

Należy kontynuować montaż, zachowując 15 cm przesunięcia przy układaniu paneli. Długość przesunięcia należy zmieniać i nie należy ustawiać krótszych boków paneli w jednej linii. W przypadku formatu płytek, zaleca się układanie ich w rzędach z przesunięciem o 1/2 płytki. Można je też ułożyć w innej, dowolnie wybranej aranżacji. Aby uzyskać bardziej równomierny wzór, można zmieszać ze sobą panele z kilku różnych opakowań.

> Step 16 - Czas na wykończenie

Vinyl glue down installation

Za pomocą wałka dociskowego należy docisnąć panele do podłoża i wyrównać je. Należy docisnąć panele wałkiem w ciągu 30 minut po ich przyklejeniu.

> Step 17 - Pozostaw do utwardzenia przez 24 godziny!

Vinyl glue down installation

Przed wejściem na podłogę, ustawieniem na niej mebli lub też obciążeniem jej w jakikolwiek inny sposób należy odczekać aż do całkowitego zaschnięcia kleju. W tym celu należy po montażu pozostawić podłogę na 24 godziny w temperaturze 18-25°C, aby klej mógł w pełni zaschnąć.